Magiska Tillsynsinstitutet

Från Wikipedia Mundana
Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel innehåller husregler och miljöer som kanske inte nödvändigtvis stämmer överens med de officiellt utgivna modulerna från NeoGames.
Magiska Tillsynsinstitutets symbol.

En organisation som stiftades av Landsrådet i Asharien sedan ett antal magiska olyckor ägt rum. Tryckande i förhandlingarna var den åldrige Herr Culinar av Nimto som förlorade alla sina söner i en av de omtalade olyckorna. Genom sina kontakter dels i rådet och dels inom Zorianorden fick han igenom beslutet om institutets grundande.

Institutet ansvarar för att se till att magi används på ett ansvarsfullt sätt. Detta åstadkommer organisationen genom att endast tillåta magiutövande av licenserade magiker. För att få en licens krävs det att man betalar en symbolisk summa till institutet samt visar att man behärskar den typ av magi som licensen avser. Magiska Tillsynsinstitutet kräver dessutom att alla som har med magi att göra registrerar sig hos institutet. Detta gör att institutets administrater lätt kan spåra upp upphovsmännen vid en magisk olycka.

En annan sak som institutet gör för att skydda Ashariens medborgare från magikerna är att erbjuda ordentlig utbildning i magiutövande genom Akademin för Graduell Magisk Luminans som organisationen äger. Utbildningen övervakas av institutet som ser till att elever med destruktiva idéer snabbt sållas bort.

Institutets ordspråk är ”Vetenskapen framför allt” och dess vapenskäld föreställer en hand i silver som sträcker sig efter en stjärna på en lila bakgrund. Institutets fana är lila och så även de anställdas uniformer.

Innehåll

Institutets förordningar[redigera]

§1. Beteckningar[redigera]

I dokumentet nedan används följande beteckningar. Magiska Tillsynsinstitutet, förkortat MTI, är det institut som Landsrådet år 2967 beslutade skulle bildas för att registrera och kontrollera all magisk verksamhet i Asharien. MTI styrs av ett kammarråd bestående av sju personer, nedan endast kallat Rådet. Alla magiutövare måste enligt Asharisk lag årligen registrera sig och sin verksamhet hos MTI. Alla registrerade magiutövare kommer hädanefter att betecknas Registranter. Med Magiutövare avses en besjälad varelse som direkt eller indirekt använder magisk energi, så kallade filament, till att förändra sig själva, sin omgivning eller andra magiska fenomen, vare sig det sker medvetet, avsiktligt eller ej. En Magiutövare som inte är registrerad hos MTI betecknas både i dokument hos MTI och i Asharisk lagstiftning som en Svartkonstnär. MTI har rätt att döma både dessa och registranter, både efter Asharisk lag och efter egna förteckningar, på direkt uppdrag av Landsrådet. En registrant kan även vara en organisation som årligen registrerar sin verksamhet hos MTI. Utöver detta har MTI även rätt att utdela lämplig bestraffning för brott mot MTIs regler eller Asharisk lag.

Med civilist menas en person som inte kan utöva magi, varken direkt eller indirekt.

Utöver detta har MTI även som uppdrag att övervaka och kontrollera magiska fenomen och varelser som befinner sig inom Ashariens jurisdiktion, oavsett om varelsen eller fenomenet går att koppla till en person eller ej.

En magisk varelse är en varelse som finns med på MTIs lista över Magiska Varelser, eller som egenskapsmässigt påminner starkt om en varelse som finns med på listan. Även föremål som kan liknas vid varelser kan räknas som magiska varelser om de beter sig på ett sätt som mer liknar det av en varelse snarare än av ett föremål. I dessa fall betecknas föremålet i fråga i denna text och i andra av MTI utfärdade texter som ”varelse” och finns med på MTIs lista över Magiska Varelser.

Ett magiskt föremål är ett föremål med vilket en civilist eller registrant kan aktivera av annan magiker förberedd magi. Detta kan exempelvis vara ett kongelerat filament, en artefakt, ett elixir eller ett naturligt förekommande föremål så som ett enhörningshorn. MTI kan tillhandahålla en lista över kända magiska föremålsbeteckningar, men även föremål som inte finns på listan kan betecknas som Magiska om de uppvisar tillräckliga egenskaper.

Ett magiskt fenomen är ett naturligt eller onaturligt förekommande skeende som helt eller delvis skapats med magi. Hit räknas ritualer, besvärjelser, den effekt som aktiveras vid inmundigandet av ett magiskt elixir, auror från diverse magiska varelser, högmagiska platser etc.

Med verksamhet avses allt magiskt utövande.

Inbetalningar till MTI kan antingen göras med den aktuella valutan i Asharien, eller med varor som godkänts som betalningsmedel av MTI. I det senare fallet bestämmer MTI om varorna kan godtas som betalning och i så fall vilka kvantiteter som kan tas emot och vilket värde som varorna har.

Magiska organisationer är organisationer som innehar en för ändamålen korrekt E-licens. För att organisationen skall vara berättigad till en licens måste organisationen vara organiserad på ett tydligt och välfungerande sätt så att det aldrig är något tvivel om vem som ansvarar för vad. Alla medlemmar måste även vara registranter. Alla måste även ha avlagt en mot de andra medlemmarna rättvis medlemsavgift. Licensavgiften måste betalas med medel från denna medlemsavgift enbart. Exakt hur medlemsavgiften ser ut är upp till varje organisation att själva bestämma, men det viktiga är att den är rättvis medlemmarna emellan. Exempelvis kan det vara en fast avgift som är den samma för alla medlemmar och som avges vid lika stora tidsintervall, eller så kan det vara en procentuell del av medlemmens inkomst som även den avges vid lika stora tidsintervall. Avgiften kan vara i silver eller i andra varor, men är det inte en av Asharisk lag godkänd valuta måste varorna finnas med på MTIs lista över magiska betalningsmedel. Då räknas deras värde utefter denna lista. Observera att den slutgiltiga inbetalningen till MTI måste vara av ett slag som godkänts av MTI för varje individuellt fall.

§2. Registrering[redigera]

Alla registranter måste årligen registrera sin verksamhet hos MTI. Detta sker tidigast två (2) veckor innan det Ashariska nyåret och senast två (2) veckor efter det Ashariska nyåret det aktuella året. Vid registreringen skall en avgift på 0 silverdaler eller motsvarande avläggas. MTI kan välja att godkänna en senare eller tidigare registrering mot en högre avgift om särskilda skäl förekommer. En registrants alla magiska ägodelar, materiell och meriter måste beskrivas vid registrering. Dessa uppgifter skall uppdateras vid behov.

Vid registrering behöver MTI registrantens äkta namn, kön, ras, vistelseort, födelseland och en komplett lista över vilka magiska förmågor registranten besitter. Om någon av dessa uppgifter förändras i efterhand måste detta omedelbart meddelas MTI.

§3. Licenser[redigera]

För att utöva magi krävs en för ändamålet godkänd licens utfärdad av MTI. Utan en tillräcklig licens får en registrant inte utöva verksamhet satt under MTIs tillsyn.

§3.1 A-licens. (Magiskt utövande)[redigera]

Krävs för att få utöva magi. Licensen täcker formaliserade så väl som improviserade besvärjelser, ritualer och alkemiska processer. Licensen täcker alla de aspekter som finns med i licensen. MTI har rätt att undanta vissa aspekter om personen antingen inte uppvisar tillräcklig skicklighet i att kontrollera magin eller om magin i fråga är för farlig för att få vävas i Asharien.

För att få en A-licens måste en registrant avlägga ett prov som innefattar alla de moment som skall finnas med i licensen. Provet avlägges hos en av MTI godkänd handledare. Provet behöver inte göras om varje registrering, men ett omprov kan krävas av MTI om särskilda skäl föreligger.

En A-licens kostar 100 silverdaler eller motsvarande i licensavgift varje år. Avgiften avlägges vid den årliga registreringen.

§3.2 B-licens. (Hållande av magisk varelse)[redigera]

Utan att ha en tillräcklig B-licens får inga magiska varelser frammanas, kontrolleras, hållas eller dödas utom i yttersta nödfall. Dessa fall dömes i sådana fall av en av MTI godkänd lagman. I en B-licens finns det specificerat exakt vilken/vilka typ(er) av varelse(r) som får hållas och i vilka kvantiteter och rang. Om någon av dessa kriterier inte följs räknas licensen som otillräcklig.

Licensinnehavaren står som personlig ansvarig för alla lagbrott som begås av dennes varelser så som om de vore egna personer. Allt som en magisk varelse gör anses av MTI göras på order av licensinnehavaren.

En B-licens kostar 50 silverdaler i licensavgift varje år. Avgiften avlägges vid den årliga registreringen.

§3.3 C-licens. (Undervisning i praktisk magi)[redigera]

Utan en tillräcklig C-licens får ingen undervisning ske i ämnen satta under MTIs tillsyn. Om en C-licens skall räknas som tillräcklig krävs det att alla elever (alla personer som kan tillgodogöra sig undervisningen) är registrerade hos MTI. Det krävs även att tillräckligt undervisningsmateriell finns tillgängligt på alla lektionstillfällen. Vid praktiska lektioner kan registranten använda sin C-licens för att ”dela med sig” av sina andra licenser till eleverna, så att även dessa kan utöva magi under dessa speciella och kontrollerade förhållanden. Registranten måste dock rapportera alla lektioner till MTI minst en (1) vecka i förväg och även eventuella olyckor som sker senast en (1) vecka efter lektionstillfället. Skulle en olycka ske och registranten inte rapporterar detta i tid räknas registranten som personlig ansvarig för olyckan, såsom om det vore registranten själv som orsakade den.

För att licensen skall räkna som tillräcklig får endast ämnen som finns beskrivna och godkända i licensen läras ut.

En C-licens krävs även för att få skriva böcker och skrifter som lär ut praktisk magi. I så fall räknas det som om alla som läser boken eller skriften får undervisning av registranten. Därför måste registranten i den mån det är möjligt kontrollera att boken eller skriften inte hamnar i en ickeregistrants ägo.

En C-licens kostar 250 silverdaler i licensavgift varje år. Avgiften avlägges vid den årliga registreringen.

§3.4 D-licens. (Produktion av magiska föremål)[redigera]

För att få producera magiska föremål krävs en för ändamålet rätt D-licens. Alla som assisterar vid själva produktionen av ett föremål måste ha en tillräcklig licens. Licensen ger registranten rätt att skapa och inneha magiska föremål genom antingen besvärjelser, ritualer eller alkemi, dock bör det poängteras att det oftast krävs en A-licens om föremålet kräver magi för att kunna skapas. Magiska föremål får endast användas av registranter med en för ändamålet korrekt A-licens. D-licensen ger alltså ingen rätt att använda föremålen.

Beskrivning av föremålen, hur de känns igen, vad de har för egenskaper och vart de finns måste lämnas till MTI senast en vecka efter produktionen av ett magiskt föremål. Misslyckas registranten med detta täcks inte föremålet av licensen.

Försäljning av magiska föremål får endast ske till och av registranter som har en tillräcklig licens som bevisar att de har kompetensen som krävs för att kunna använda föremålet säkert. För att vara säker på om en affär godkänns av MTI kan en registrant anlita MTI för att förmedla affären mot en avgift på 50 silverdaler eller motsvarande per dag affären tar.

All magi som utövas genom ett magiskt föremål ansvaras för av dess ägare. Då en civilist inte kan räkna som ägare kan det alltså bli skaparen som står som ansvarig så som om det vore denne själv som utövade magin.

En D-licens kostar 500 silverdaler i licensavgift varje år. Avgiften avlägges vid den årliga registreringen.

§3.5 E-licens. (Organiserad magiutövning)[redigera]

För att kunna räkna sig som en organisation i MTIs ögon krävs det att registranten har en för tillfället tillräcklig E-licens. Licensen gäller för en (1) organisation med en (1) eller ingen (0) ägare med en (1) lokal. Med lokal räkna sen tomt, ett stycke land, en byggnad eller ett rum, beroende på omständigheterna. Om en tillräcklig licens saknas spelar organisationens varande eller icke varande ingen roll för MTI, det är då alltid registranterna bakom organisationen som står som ansvariga.

En E-licens räknas som en A-, B-, C- och D-licens för alla organisationens medlemmar. Exakt vad som gäller (exempelvis vilka typer av varelser som får hållas) står beskrivet i licensen. Precis som för en vanlig B-licens gäller ingenting annat än det som står.

Registranten räknas som ansvarig för allting som sker genom dennes licens.

En E-licens kostar 5 000 silverdaler i licensavgift varje år. Avgiften avlägges vid den årliga registreringen.

§3.6 F-licens. (Konfidentiellt)[redigera]

Exakt vad som innefattas i licensen är konfidentiellt för alla utom Rådet och de fåtal som är berättigade till licensen.

En F-licens kostar 100 000 silverdaler i licensavgift varje år. Avgiften avlägges vid den årliga registreringen.

§4. Magiska lagar[redigera]

På uppdrag av Landsrådet har MTI satt upp ett antal lagar för att säkerställa att magi inte används på ett vårdslöst sätt som kan hota egendom, personer eller Ashariens säkerhet.

§4.1 Lagen om återkallelse[redigera]

Det finns ingen licens som inte kan återkallas av Rådet om särskilda skäl förekommer. Om så sker återbetalas inga licens- eller registrationsavgifter. Skäl kan exempelvis vara att registranten utövat verksamhet klassad som olaglig av Asharisk eller annan nations lag eller en av MTI utfärdad förordning. Licenser kan även återkallas om de inte använts på ett ansvarsfullt sätt.

§4.2 Lagen om domsrätt[redigera]

Alla brott som rör verksamhet satt under MTIs tillsyn eller som genomfördes med hjälp av verksamhet satt under MTIs tillsyn dömes av MTIs egna lagmän. Bestraffning utfärdas även den av MTI eller av personer/organisationer anlitade av MTI.

§4.3 Lagen om registrering[redigera]

All verksamhet satt under MTIs tillsyn måste registreras på ett av MTI specificerat sätt. Om verksamhet satt under MTIs tillsyn utövas utan en för omständigheterna rätt licens har MTI rätt att gå utanför Asharisk lagstiftning för att bringa rättvisa. Detta gäller även om registationen inte skett på ett korrekt sätt. Om en registrant skall lämna eller återvända till ett område som är satt under MTIs tillsyn (exempelvis Asharien) måste detta registreras hos MTI.

§4.4 Lagen om konfiskering[redigera]

MTI har rätt att konfiskera egendom från registranter som en form av bestraffning mot brott mot Asharisk eller MTIs lag. Denna egendom skall då användas av MTI på ett sätt som främjar MTIs och Ashariens syften.

§4.5 Lagen om kallelse[redigera]

Alla registranter måste efter bästa möjliga förmåga hörsamma en kallelse att inställa sig hos Rådet i Chadarian. Om en sådan kallelse utfärdas måste personen ta sig snarast möjligt till staden och där besvara alla rådets frågor sanningsenligt och efter bästa möjliga förmåga. Registranten får heller inte lämna staden förens dess att rådet ger sin tillåtelse.

§4.6 Lagen om tjänstgöring[redigera]

I händelse av krig, epidemi, naturkatastrof, revolution eller allvarligt magiskt fenomen kan en registrant bli inkallad att tjänstgöra åt MTI. Om detta sker måste registranten sätta sig och alla sina resurser till MTIs förfogande så lång tid som MTI anser nödvändigt för att ta hand om konflikten. Att inte hörsamma en sådan kallelse räknas som ett krigsbrott enligt Asharisk lag men dömes av MTI.

§4.7 Lagen om konkurrens[redigera]

Alla registranter skall ha lika villkor att utöva sin verksamhet. Lagen förbjuder registranter att medvetet försvåra andra registranters verksamhet.

§4.8 Lagen om kunskap[redigera]

Ingen registrant får medvetet bidra till att kunskap går förlorad. Om kunskap riskerar att gå förlorad måste registranten efter bästa förmåga försöka förhindra detta.

§4.9 Lagen om ansvar[redigera]

Ingen registrant får utöva sin verksamhet på ett sätt som sätter sig eller andra i fara, varken mentalt eller fysiskt. Ingen registrant får utöva sin verksamhet på ett sätt som bidrar till att resurser förbrukas på ett onödigt sätt. Ingen registrant får utöva sin verksamhet på ett sätt som skrämmer andra, varken andra registranter eller civilister. Ingen registrant får bedriva verksamhet som ger denne ett orättvist övertag gentemot civilister.

§4.10 Lagen om information[redigera]

Alla registranter måste efter bästa förmåga rapportera vad de tror är brott mot dessa lagar till MTI. Alla registranter måste efter bästa förmåga identifiera faror mot MTI, Landsrådet och/eller staten Asharien och rapportera dessa till MTI.

§4.11 Lagen om antiterror[redigera]

Alla registranter måste efter bästa förmåga hjälpa till att skydda MTI som institution, de personer som är med i Landsrådet samt Asharien som stat.

§4.12 Lagen om finansiering[redigera]

Registranter får inte finansiera sin verksamhet med medel som kommer från olagliga element i samhället. Registranter får inte ta emot donationer till sin verksamhet eller person om inte dessa är anonyma och utan villkor. Registranter får inte rubba marknaden för varor under eller utanför MTIs tillsyn utan måste finansiera sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Registranter får inte ta emot finansiella medel från parter vars åsikter går emot MTI, Landsrådet eller Asharien som stat.

§5. Resurser[redigera]

MTI arbetar inte enbart med att kontrollera verksamhet utan även med att främja den. Till detta syfte finns det resurser som registranter kan ta del av.

§5.1 Stipendium[redigera]

För att främja nytänkande och magiska framsteg finns det ett par olika stipendier som alla registranter kan söka. En ansökning skall nå Rådet innan den sista månadens intågande. Rådet beslutar vilken registrant som erhåller stipendiet. Till ansökan skall bifogas en kort och en längre motivering kring varför stipendiet förtjänas. Rådet beslutar vilket stipendium, om något, registranten belönas med. Vid nyåret hålls en ceremoni i Chadarians Hopp för de som vunnit stipendier under året.

§5.1.1 Stora stipendiet[redigera]

Registranter som gjort något imponerande som gynnar Asharien som stat kan tilldelas det stora stipendiet på 50 000 silverdaler. Ett (1) sådant stipendium delas ut varje år.

§5.1.2 Lilla stipendiet[redigera]

Registranter som engagerat bedriver verksamhet som gynnar den magiska forskningen och utvecklingen kan tilldelas ett stipendium på 5 000 silverdaler. Tio (10) sådana stipendier delas ut varje år.

§5.2 Magiskt lärocenter[redigera]

MTI arbetar med att bygga upp ett centrum för magiskt kunnande. Varje år läggs 50 000 silverdaler på inköp av böcker, skrifter och övrig materiell till ett sådant.

§5.3 Expeditioner[redigera]

Varje år skall MTI lägga 100 000 silverdaler på expeditioner till magiska eller för institutionen intressanta platser.

§6. Straff[redigera]

MTI har av Landsrådet fått rätt att utbilda och avlöna egna lagmän som dömer enligt MTIs egna lagar så väl som enligt Ashariska. Dessa har utöver domsrätt även rätt att utfärda straff åt förbrytare under MTIs tillsyn. De olika straffen som finns beskrivs nedan. De översta straffen är för lätta förbrytelser och de nedersta för riktigt grova. Organisationer kan inte dömas till andra straff än §6.1, §6.2 och §6.3.

§6.1 Tillsyn[redigera]

En registrant som dömes till tillsyn får inte lämna trakten där denne bor utan MTIs godkännande och kommer att få sin egendom och sin verksamhet inspekterad varje vecka. Verksamheten kan dock fortsätta på inspektörens goda minne. Denne kan dock välja att ta ifrån registranten denna rätt om skäl föreligger.

§6.2 Böter[redigera]

Registranten uppmanas betala en viss summa pengar till MTI och får mellan en (1) och sju (7) dagar på sig att betala in den angivna summan. Böterna består av en fast och en rörlig del. Exakt hur mycket pengar det rör sig om är relativt till registrantens inkomst. Om MTI bedömer att registranten inte har råd att betala den fasta delen av böterna kan MTI välja att istället konfiskera egendom till samma värde. Om MTI bedömer att registranten inte har råd med den rörliga delen kan registranten sättas i straffarbete under lika lång tid som den rörliga delen föreskriver.

§6.2.1 Första gradens brott[redigera]

Registranten uppmanas betala en fast avgift på 100 silverdaler och en rörlig del bestående av hälften av vad en genomsnittlig registrant av brottslingens rang går med vinst varje vecka. Den rörliga delen skall betalas varje vecka i fyra (4) veckor.

§6.2.2 Andra gradens brott[redigera]

Registranten uppmanas betala en fast avgift på 200 silverdaler och en rörlig del bestående av hälften av vad en genomsnittlig registrant av brottslingens rang går med vinst varje vecka. Den rörliga delen skall betalas varje vecka i åtta (8) veckor.

§6.2.3 Tredje gradens brott[redigera]

Registranten uppmanas betala en fast avgift på 500 silverdaler och en rörlig del bestående av två tredjedelar av vad en genomsnittlig registrant av brottslingens rang går med vinst varje vecka. Den rörliga delen skall betalas varje vecka i trettiotvå (32) veckor.

§6.2.4 Fjärde gradens brott[redigera]

Registranten uppmanas betala en fast avgift på 2 000 silverdaler och en rörlig del bestående av tre fjärdedelar av vad en genomsnittlig registrant av brottslingens rang går med vinst varje vecka. Den rörliga delen skall betalas varje vecka i hundra (100) veckor.

§6.2.5 Femte gradens brott[redigera]

Registranten uppmanas betala en fast avgift på 5 000 silverdaler och en rörlig del bestående av tre fjärdedelar av vad en genomsnittlig registrant av brottslingens rang går med vinst varje vecka. Den rörliga delen skall betalas varje vecka i femhundra (500) veckor.

§6.3 Konfiskering och återkallelse[redigera]

MTI konfiskerar all eller delar av registrantens egendom och återkallar alla dennes licenser. Registrantens registrering kan även ogiltigförklaras.

§6.4 Forskningstjänst[redigera]

Registranten flyttas till en säker plats där denne får bistå i forskning kring magiska faror. Perioden varar från en (1) månad upp till resten av registrantens liv. Det bör poängteras att organisationer inte kan dömas till detta.

§6.5 Döden[redigera]

Registranten anses vara en fara för omgivningen och dömes därför till en ceremoniell avrättning. Endast Rådet kan döma så här allvarliga brott.

§6.6 Fängelse[redigera]

Registranten anses vara allt för farlig att avrätta och dömes därför att avtjäna sitt straff i ett isolerat fängelse under resten av dennes existens. Endast Rådet kan döma så här allvarliga brott.

§7. Organisation[redigera]

MTI styrs av Rådet som tillsatts av Landsrådet. Under sig har Rådet Professorerna, Administraterna och Hedersväktarna.

§7.1 Rådet[redigera]

Högst upp i hierarkin står Rådet som residerar i MTIs lokaler i Chadarians Hopp. Rådet har fyra (4) ämbeten och totalt sju (7) medlemmar.

§7.1.1 Rådsmäster[redigera]

Ordförande för Rådet är Rådsmäster. Alla i Rådet kan föra upp frågor men endast Rådsmäster kan avsluta dem. Det finns en (1) Rådsmäster och denne har ett garde med 15 Hedersväktare till sitt förfogande.

§7.1.2 Ärkeskrivare[redigera]

Ansvarar för att alla beslut som fattas nedtecknas på ett korrekt och objektivt sätt. Det är även Ärkeskrivaren som uppdaterar arkivet. Det finns en (1) Ärkeskrivare och denne har ett garde med 10 Hedersväktare till sitt förfogande.

§7.1.3 Nyckelbärare[redigera]

Nyckelbärarna är anförtrodda var sin nyckel till det stora arkivet. Vissa avdelningar kräver endast en nyckel medens andra kräver att två eller alla tre är närvarande för att kunna öppnas. Det finns tre (3) Nyckelbärare och varje har ett garde med 5 Hedersväktare till sitt förfogande.

§7.1.4 Språkrör[redigera]

Dessa har som uppdrag att representera Rådet i olika sammanhang samt resa runt i Asharien för att de till att alla de olika kontoren sköts på ett korrekt och bra sätt. Varje språkrör reser ensamt med sitt garde. Språkrören har rätt att döma som lagmän och utdela straff. Språkrören kan även använda sig av städernas garnisoner för att skippa rättvisa. Det finns två (2) Språkrör och varje har ett garde med 10 Hedersväktare till sitt förfogande.

§7.2 Kontoren[redigera]

I varje Asharisk stad finns det ett kontor där MTI-anställda arbetar med att registrera verksamhet.

§7.2.1 Hedersväktare[redigera]

För att skydda Rådet och de olika kontoren finns det så kallade Hedersväktare. Dessa har samma befogenheter som stadsvakten med enda undantaget att de inte behöver hörsamma order från stadsvaktens kapten. Hedersväktare tar order från i första hand Rådet, i andra hand den ur Rådet de är anförtrodda åt, i tredje hand en frijarl och i fjärde hand en Administrat. Det finns 100 Hedersväktare.

§7.2.2 Administrater[redigera]

För att sköta de dagliga göromålen såsom registrering finns det Administrater. Dessa är ämbetsmän utbildade i teoretisk magi. De fungerar även som inspektörer, uppmätare och skrivare. Vissa Administrater har även rätt att döma som lagmän åt MTI.

§7.2.3 Professorer[redigera]

För att utbilda unga magiker i ansvarfullt användande av magin har institutet 25 stycken professorer. Dessa arbetar vanligtvis på Akademin för Graduell Magisk Luminans. Förutom de vanliga undervisningssysslorna har även professorerna ansvar för övervakningen av de unga studenterna. De som inte anses uppfylla de krav som Rådet sätter upp antecknas och kommer troligtvis aldrig att beviljas en licens.